OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Zakładu Drobiarskiego Lech-Drób sp. z o.o. z siedzibą w Zalewie

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej: „OWS”), określają prawa i obowiązki stron umów sprzedaży, ofert, dostawy oraz wszelkie inne umowy i porozumienia, w których jedną ze stron jest Zakład Drobiarski Lech-Drób spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zalewie, ul. Tartaczna 20B, 14-230 Zalewo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
  w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053920, NIP 7441608556, REGON 511335618 (dalej zwaną „
  Lech-Drób”), zaś każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę w Polsce bądź za granicą, zarejestrowana zgodnie
  z prawem polskim lub prawem innego państwa, która zawiera transakcję handlową ze spółką Lech-Drób lub składająca spółce Lech-Drób zamówienie w zakresie przedmiotu działalności tej spółki, zatwierdzoną przez Lech-Drób zwana jest w dalszej części „
  Kontrahentem”. Zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub „Dostawcą”.

 2. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży, ofert, dostawy oraz wszelkich innych umów i porozumień zawieranych z Kontrahentami, przy czym w sytuacji, kiedy strony swoje prawa i obowiązki uzgodniły w sposób odmienny w pisemnej umowie,
  w pierwszej kolejności znajdują zastosowanie postanowienia takiej pisemnej umowy,
  a postanowienia niniejszych OWS jedynie w zakresie nieuregulowanym w umowie.

 3. Kontrahent jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami niniejszych OWS przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów pisemnej umowy. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej pod adresem: www.lechdrob.pl.

 4. Spółka Lech-Drób zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do OWS. Wszelkie zmiany wprowadzone do OWS zostaną uznane za potwierdzone, jeżeli Kontrahent nie doręczy pisemnego zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia nowego brzmienia OWS na stronie internetowym pod adresem www.lechdrob.pl. Warunki określone w zmienionych OWS nie dotyczą zamówień złożonych przez Kontrahenta przed datą ogłoszenia zmienionych OWS.

 5. Wszelkie odstępstwa od warunków zawartych w OWS będą pod rygorem nieważności wiążące jedynie w przypadku, gdy zostały pisemnie uzgodnione przez obie strony, ze wskazaniem postanowień OWS, których nie stosuje się w danej umowie.

 6. W przypadku ustalenia przez strony, w poszczególnym zamówieniu postanowień wyłączających lub modyfikujących Ogólne Warunki Sprzedaży, wygasają one z chwilą realizacji umowy i nie mają zastosowania do innych zamówień i umów pomiędzy Kontrahentem a spółką Lech-Drób, o ile Strony nie postanowiły inaczej.

 7. Ogólne Warunki Sprzedaży nie obowiązują tylko w przypadku wyraźnego pisemnego oświadczenia złożonego przez spółkę Lech-Drób o ich nieobowiązywaniu w konkretnej umowie z Kontrahentem. Oświadczenie złożone przez spółkę Lech-Drób
  o nieobowiązywaniu Ogólnych Warunków Sprzedaży ma zastosowanie tylko w stosunku do konkretnej umowy i nie może mieć zastosowania do innych umów z danym Kontrahentem, chyba że wyraźnie wynika to z danego oświadczenia.

 8. Spółka Lech-Drób nie jest związana w żadnym zakresie Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, wzorcami umów, czy regulaminami, które są stosowane przez Kontrahentów, chyba że spółka Lech-Drób wyraziła zgodę na ich obowiązywanie w drodze wyraźnego pisemnego oświadczenia ze wskazaniem postanowień OWS Kontrahenta, które będą obowiązywać
  w danej Umowie pomiędzy Stronami.

 9. Żaden z pracowników spółki Lech-Drób nie jest uprawniony do zmiany oraz ustalania odmiennych postanowień Ogólnych Warunków Sprzedaży, chyba że w drodze wyraźnego pisemnego upoważnienia wyrażającego zgodę, złożonego przez przedstawiciela Zarządu spółki Lech-Drób.

§ 2

Zamówienia

 1. Warunkiem zawarcia umowy jest pisemne lub elektroniczne (za pomocą skrzynki pocztowej e-mail) złożenie zamówienia przez Kontrahenta i przyjęcie zamówienia do jego realizacji przez przedstawiciela Spółki, posiadającego stosowne upoważnienie Zarządu Lech-Drób. W takim przypadku strony zobowiązane są do podania prawidłowego adresu
  e-mail, za pośrednictwem którego druga strona uprawniona jest do złożenia oświadczenia wiążącego obie strony.

 2. Kontrahent oświadcza, iż przed złożeniem zamówienia, zapoznał się z treścią niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, akceptuje ich treść oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania i wykonania.

 3. W przypadku złożenia zamówienia przez Kontrahenta, umowa zostaje zawarta tylko w razie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez przedstawiciela spółki Lech-Drób posiadającego stosowne upoważnienie Zarządu Spółki do jego realizacji. Zamówienie, które uprzednio zostało zaakceptowane przez przedstawiciela spółki Lech-Drób jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Kontrahenta wszystkich postanowień zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

 4. Spółka Lech-Drób realizuje dostawy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na adres wskazany w umowie, transportem własnym lub za pomocą przewoźników, w ilościach wskazanych w zamówieniu, o którym mowa w § 2 ust. 1 OWS.

 5. W przypadku eksportu, dostaw międzynarodowych lub Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów (dalej zwaną „WDT”) umowa realizowana jest na warunkach INCOTERMS,
  o ile postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży nie stanowią inaczej.

 6. Spółka Lech-Drób przyjmuje zamówienia na towary w dniach od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 07:00 do 15:00. Zamówienia złożone po godzinie 15:00 uważa się za złożone w następnym dniu roboczym.

§ 3

Dostawa, wydanie i odbiór towaru

 1. Kontrahent zobowiązuje się do odbioru towaru w terminie i w sposób określony
  w zamówieniu, o którym mowa w § 2 ust. 1 OWS.

 2. W przypadku dostarczania towaru przez Lech-Drób, odbiór ilościowy i jakościowy towaru odbywa się w magazynie odbioru Kontrahenta w dniu dostawy wskazanym w umowie lub zamówieniu, w obecności przedstawiciela Lech-Drób posiadającego stosowne upoważnienie Zarządu Spółki. W pozostałych przypadkach odbiór ilościowy i jakościowy towaru przez Kontrahenta lub przewoźnika odbywa się w miejscu wskazanym przez Lech-Drób lub w siedzibie Lech-Drób i w czasie uzgodnionym przez strony.

 3. Pokwitowanie odbioru towaru przez Kontrahenta lub przyjęcie faktury VAT przez Dostawcę jest równoznaczne z dokonaniem odbioru ilościowego i jakościowego towaru oraz zrzeczeniem się wszelkich roszczeń ilościowych i jakościowych mogących powstać
  w przyszłości. Powyższe jest równoznaczne również ze zrzeczeniem się przez Kontrahenta wszelkich roszczeń ilościowych i jakościowych mogących powstać w przyszłości na skutek odsprzedania przez Kontrahenta nabytego towaru osobom trzecim.

 4. Strony zgodnie ustalają sposób i rodzaj opakowania towaru. Opakowania podlegające zwrotowi, Kontrahent zwraca spółce Lech-Drób w stanie niepogorszonym w dniu dostawy, chyba że strony postanowiły inaczej. W przypadku braku zwrotu opakowań przez Kontrahenta w dniu dostawy, Kontrahent zobowiązany będzie na własny koszt dostarczyć firmie Lech-Drób brakującą ilość opakowań do siedziby firmy.

 5. W przypadku braku zwrotu opakowań przez Kontrahenta zgodnie z ust. 4 OWS, spółka Lech-Drób ma prawo wystawić w terminie 30 dni od daty następującej po dniu, w którym umowa przewidywała zwrot opakowań i bez uprzedniego informowania Kontrahenta, fakturę VAT obejmującą wartość niezwróconych opakowań, według ceny z dnia zakupu towaru przez Kontrahenta. Cena opakowania jest każdorazowo zamieszczona na dokumencie obrotu opakowaniami.

 6. Kontrahent nie ponosi odpowiedzialności za zużycie opakowań będące następstwem prawidłowego używania.

 7. W przypadku złożenia przez Kontrahenta wadliwego zamówienia, tj. niezgodnego z OWS lub umową, porozumieniem bądź innym dokumentem zawartym pomiędzy Stronami, lub konieczności wprowadzenia zmian do złożonego zamówienia, spółka Lech-Drób
  w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Kontrahenta, informuje
  o tym fakcie drugą stronę, która modyfikuje swoje zamówienie i przesyła je ponownie do spółki Lech-Drób. Złożenie wadliwego zamówienia nie prowadzi do zawarcia umowy.

 8. Wszelkie ryzyko utraty towaru, pogorszenia jego jakości, jak również wszelkie koszty związane z transportem oraz obowiązek ubezpieczenia towaru, przechodzą na Kontrahenta z chwilą dostawy towaru do Kontrahenta lub odbioru przez Kontrahenta towaru z rampy Lech-Drób i podpisania po odbiorze bądź dostawie towaru dokumentów przyjęcia towaru bez zastrzeżeń, a jeśli Kontrahent nie dopełni obowiązku odebrania lub przyjęcia towaru, odpowiedzialność przechodzi na Kontrahenta z dniem pierwotnie ustalonym jako dzień odebrania lub przyjęcia towaru;

 9. Termin realizacji zamówienia zostanie każdorazowo uzgodniony między stronami przy składaniu zamówienia. Jeżeli Lech-Drób nie może zrealizować zamówienia w umówionym terminie z przyczyn od niego niezależnych– powiadomi on niezwłocznie Kontrahenta
  w formie pisemnej lub mailowo o zaistniałeś sytuacji oraz nowym terminie dostawy.

 10. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za działającego na jego rzecz i w jego imieniu przewoźnika.

 11. Kontrahent zobowiązany jest poinformować firmę Lech-Drób o przewoźniku działającego na jego rzecz oraz w jego imieniu, przed planowanym załadunkiem za pośrednictwem wiadomości e-mail. Wówczas wskazuje on: firmę przewoźnika, jej siedzibę oraz o numer rejestracyjny pojazdu. Przewoźnik działa na mocy udzielonego mu przez Kontrahenta upoważnienia.

 12. Każdy kierowca działający na rzecz Kontrahenta zobligowany jest do okazania książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych bądź orzeczenia lekarskiego z badania przeprowadzonego do ww. celów, o ile przepisy prawa wymagają posiadania książeczki przez danego kierowcę, jak również książeczkę rejestru mycia i dezynfekcji komory załadunkowej środka transportu (w przeciwnym razie towar nie zostanie wydany przewoźnikowi). Powyższe nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania dostawy przez Lech-Drób.

§ 4

Ceny

 1. Cena towaru oraz termin zapłaty ustalane będą przez Strony przy każdym zamówieniu odrębnie.

 2. Cena towaru zostanie powiększona o obowiązujący na terenie Rzeczpospolitej Polskiej podatek od towarów usług w przypadku eksportu albo Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towaru, gdy w terminie 3 dni od dnia wydania towaru nie zostaną spółce Lech-Drób przekazane wszelkie przewidziane prawem podpisane dokumenty uprawniające do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

 3. Jeżeli ceny podane są w walucie obcej, wówczas Kontrahent zobowiązany jest do zapłaty ich równowartości w polskich złotych, przeliczonych zgodnie z art. 31 a) ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 931).

 4. Podane ceny nie obejmują opakowań podlegających zwrotowi.

 5. Wszelkie ceny są wyrażone w złotych polskich, chyba że z zapisów lub cenników wynika odrębna waluta.

 6. W cenę towaru dostarczanego na terenie Polski przez spółkę Lech-Drób wliczona jest usługa transportowa, tj. koszt dostarczenia towaru, o ile strony nie postanowią inaczej.

 7. W przypadku nadzwyczajnego podniesienia kosztów wynikających z podniesienia cen przez dostawców spółki Lech-Drób lub wahań kursu walut, spółka Lech-Drób jest uprawniona do odstąpienia od zawartej z Kontrahentem umowy, o ile Kontrahent nie wyrazi zgody na zmianę ustalonych wcześniej cen.

§ 5

Warunki płatności

 1. Płatności dokonywane będą na podstawie faktur VAT wystawionych przez spółkę Lech-Drób po wydaniu Kontrahentowi towaru do odbioru.

 2. Płatność nastąpi przelewem na wskazany rachunek bankowy, w terminie wskazanym na fakturze VAT, umowie lub zamówieniu o ile strony nie określą innego terminu płatności. W przypadku nieokreślenia terminu płatności w ww. sposób, Kontrahent zobowiązuje się do zapłaty ceny w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT.

 3. Zapłata ceny nastąpi z chwilą uznania rachunku bankowego spółki Lech-Drób. Koszty związane z realizacją przelewu ponosi Kontrahent.

 4. Kontrahent składając zamówienie lub zawierając umowę zobowiązany jest podać dokładne dane potrzebne do wystawienia prawidłowej faktury VAT. Spółka Lech-Drób nie ponosi odpowiedzialności za skutki, które wynikają z podania przez Kontrahenta błędnych, nieprawdziwych lub nierzetelnych danych lub informacji potrzebnych do wystawienia prawidłowej faktury VAT.

 5. Kontrahent krajowy zobowiązuje się do posiadania statusu podmiotu zarejestrowanego jako czynny podatnik VAT oraz być wymienionym na tzw. „białej liście kontrahentów”,
  o której mowa w art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931), art. 49 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 2324) oraz w rozumieniu art. 119zg pkt. 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2022 r. poz. 2651).

 6. Kontrahent zagraniczny zobowiązuje się do posiadania statusu podmiotu zarejestrowanego jako podatnik VAT UE oraz nie być podmiotem wymienionym na listach sankcyjnych m.in. zgodnie z Ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), listach polskich i międzynarodowych PEP, liście ostrzeżeń KNF, listach PKD i krajów podwyższonego ryzyka, a także w rejestrze beneficjentów rzeczywistych.

 7. Spółka Lech-Drób zastrzega sobie prawo do naliczenia podatku VAT według stawek obowiązujących w Polsce w przypadku, gdy kontrahent nie zwróci niezwłocznie dokumentów eksportowych umożliwiających naliczenie podatku w stawce 0%.

 8. W przypadku wystawienia faktury VAT na podmiot inny niż Kontrahent, który dokonał zamówienia, Kontrahent, który dokonał zamówienia zobowiązuje się do zapłacenia ceny na wypadek, gdyby podmiot ten zobowiązania swojego nie wykonał. Spółka Lech-Drób oświadcza, iż poręczenie to przyjmuje. W takim przypadku Ogólne Warunki Sprzedaży uznaje się za umowę poręczenia.

 9. W przypadku niedokonania lub opóźnienia w zapłacie części lub całości ceny przez Kontrahenta w terminie określonym w umowie albo w fakturach VAT spółka Lech-Drób uprawniona jest do wstrzymania pierwszych, jak i kolejnych dostaw towarów, bez ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień umownych, aż do momentu pełnego uregulowania zaległych płatności. Koszty powstałe
  w związku z niedokonaniem lub opóźnieniem w zapłacie części lub całości ceny obciążają danego Kontrahenta, z zastrzeżeniem ust. 10 OWS

 10. W przypadku zwłoki Kontrahent zobowiązany będzie do zapłaty Lech-Drób kary umownej w wysokości i w przypadkach:

 1. w razie zwłoki w dostawie towaru – w wysokości 0,1 % wartości zakupionych towarów, przy czym kara umowna naliczana będzie za każdy dzień zwłoki liczonym od dnia pierwotnie ustalonym jako dzień przyjęcia towaru;

 2. w razie zwłoki z odbiorem towaru z siedziby Lech-Drób bądź firmy zewnętrznej składującej towar – w wysokości wynikającej z cennika składowania towaru za każdy dzień składowania towaru do dnia odbioru.

 1. Spółka Lech-Drób może udzielać rabatów i limitów kredytowych Kontrahentom według własnego uznania, przy czym spółka Lech-Drób uprawniona jest do jednostronnego cofnięcia wcześniej udzielonych Kontrahentowi rabatów i limitów kredytowych,
  w przypadku opóźnienia w zapłacie ceny przez Kontrahenta przy każdej transakcji.

 2. Spółka Lech-Drób ma prawo wstrzymać wszelkie dostawy w ramach wszelkich umów
  z Kontrahentem w przypadku, gdy Kontrahent ma jakiekolwiek zaległości płatnicze wobec Lech-Drób lub w przypadku powzięcia przez Lech-Drób uprawdopodobnionej informacji, iż doszło do zmniejszenia się wartości ewentualnego zabezpieczenia Kontrahenta lub Kontrahent utracił ubezpieczenie w firmie, z którą Lech-Drób ma podpisaną umowę ubezpieczenia danej należności.

 3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 12 OWS wstrzymanie dostaw i wydań odbywa się na koszt i ryzyko Kontrahenta. Dostawy wstrzymane są do czasu zapłaty przez Kontrahenta wszelkich wymagalnych należności. Wreszcie
  w przypadku opóźnień w płatnościach, Lech-Drób ma prawo do uzależnienia dokonania dostawy towaru/danej partii towarów, od wpłacenia przez Kontrahenta określonej kwoty tytułem zaliczki na poczet należności za kupowane towary lub żądania odpowiedniego zabezpieczenia przez Kontrahenta wszelkich wynikających z zawartych umów płatności wobec spółki Lech-Drób.

§ 6

Potrącenie, cesja

 1. Kontrahentowi nie przysługuje prawo do dokonywania potrąceń lub cesji wierzytelności, chyba że uzyska na to uprzednią pisemną zgodę Zarządu Spółki Lech-Drób.

 2. Spółka Lech-Drób uprawniona jest do przeniesienia swoich praw wynikających z zawartej z Kontrahentem umowy, w szczególności wierzytelności w stosunku do Kontrahenta na dowolnie wybraną osobę trzecią.

§ 7

Współdziałanie kontrahenta

 1. Jeżeli wymaga tego charakter zamówienia, Kontrahent zobowiązany jest do współdziałania ze spółką Lech-Drób według swojej najlepszej wiedzy i woli, jak również zgodnie z treścią zobowiązania i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego.

 2. W przypadku eksportu towaru poza granice Polski, Kontrahent obowiązany jest zwrócić niezbędną dokumentację spółce Lech-Drób. Niezwrócenie dokumentacji będzie uprawniać Lech-Drób do naliczenia podatku od towarów i usług.

 3. W przypadku braku współdziałania kontrahenta, co uniemożliwia lub utrudnia prawidłową realizację zamówienia, spółka Lech-Drób będzie uprawniona do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy kontrahenta.

§ 8

Reklamacje, odpowiedzialność

 1. W stosunkach z przedsiębiorcami wyłącza się odpowiedzialność spółki Lech-Drób z tytułu rękojmi. Wobec pozostałych Kontrahentów spółka Lech-Drób ponosi odpowiedzialność
  z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

 2. Kontrahent zobowiązany jest do sprawdzenia towaru świeżego lub mrożonego,
  w szczególności czy dostarczony towar jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem, niezwłocznie po jego odebraniu przez pracownika bądź pracowników upoważnionych przez Kontrahenta. Jeżeli Kontrahent stwierdzi wady towaru lub różnice ilościowe zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Lech-Drób, szczegółowo opisując stwierdzone wady lub braki.

 3. Sprawdzenie towaru odbywa się w obecności przedstawiciela Lech-Drób. Przedstawicielem tym jest osoba działająca z ramienia Lech-Drób i upoważniona przez Zarząd Spółki Lech-Drób.

 4. W przypadku pozytywnego odebrania towaru i podpisania dokumentu odbioru towaru przez Kontrahenta, jego dalsze odsprzedanie lub odstąpienie towaru osobie trzeciej, pociąga za sobą wyłączenie odpowiedzialności Lech-Drób za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe powstałe po tym czasie. To samo dotyczy towaru poddanego dalszym obróbkom. Kontrahentowi nie przysługują wówczas żadne roszczenia wobec Lech-Drób.

 5. Spółka Lech-Drób ponosi odpowiedzialność jedynie do wysokości ceny towaru i tylko
  w stosunku do Kontrahenta.

 6. Zgłoszenie reklamacji co do ilości lub jakości towaru nie zwalnia z obowiązku zapłaty za dostarczony towar.

§ 9

Zabezpieczenia

 1. W przypadku udzielenia Kontrahentowi przez spółkę Lech-Drób limitu kredytowego, Kontrahent zobowiązany jest do udzielenia zabezpieczenia na rzecz spółki Lech-Drób,
  w formie wskazanej przez spółkę Lech-Drób.

 2. Koszty wynikłe z ustanowienia zabezpieczenia ponosi Kontrahent.

 3. Spółka Lech-Drób ma prawo do powstrzymania się ze spełnieniem własnego świadczenia poprzez wydanie towaru do czasu ustanowienia skutecznego zabezpieczenia.

§ 10

Poufność

 1. Wszelkie dane i informacje przekazywane w jakiejkolwiek formie pomiędzy stronami traktowane są jako poufne.

 2. Kontrahent i osoby go reprezentujące zobowiązują się do zabezpieczenia, nieujawniania oraz do niewykorzystywania w jakikolwiek sposób wszelkich niedostępnych publicznie informacji uzyskanych w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy, a w szczególności przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

§ 11

Odpowiedzialność stron; siła wyższa

 1. W przypadku opóźnienia w odbiorze towaru przez Kontrahenta lub jego przewoźnika, spółce Lech-Drób przysługuje prawo dochodzenia od ww. kary umownej w wysokości 2 % wartości nieodebranego towaru za każdy dzień powyżej 7 dnia opóźnienia. Ponadto spółka Lech-Drób jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

 2. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nie wykonała swoich obowiązków albo wykonała je nienależycie wskutek zdarzenia zewnętrznego mającego charakter nadzwyczajny i któremu pomimo wysiłku stron nie można było zapobiec, ani nie można było go przewidzieć, a które faktycznie uniemożliwia realizację przedmiotu umowy, do których strony zaliczają zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych (tj. susze, powodzie, trzęsienia ziemi, silne wichury itp.), nadzwyczajnych zdarzeń życia społecznego lub też działania władzy publicznej, które z uwagi na swój charakter wykluczają możliwość przeciwstawienia się im.

§ 12

Odstąpienie od umowy

Spółka Lech-Drób zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia, indywidualnej umowy sprzedaży towarów w całości lub w części w przypadku opóźnienia w zapłacie przez Kontrahenta za towar przekraczającego 7 dni w stosunku do terminu płatności wynikającego
z umowy, zamówienia lub niniejszych OWS lub opóźnienia w odbiorze towaru przekraczającego 7 dni. Równocześnie spółka Lech-Drób w takim przypadku uprawniona jest do niezwłocznego odbioru wydanego towaru od Kontrahenta, lecz nie jest do tego zobowiązana.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany Ogólnych Warunków Sprzedaży wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. W sprawach nieuregulowanych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) oraz inne polskie akty prawne obowiązujące na terenie Polski mające zastosowanie do umów zawieranych przez spółkę Lech-Drób z Kontrahentami.

 3. W przypadku zmiany przez spółkę Lech-Drób Ogólnych Warunków Sprzedaży, zmiany wchodzą w życie w okresie 7 dni od daty ich umieszczenia na stronie internetowej spółki Lech-Drób pod adresem: www.lechdrob.pl.

 4. Właściwe dla umów zawieranych przez spółkę Lech-Drób jest prawo polskie.

 5. Strony poddają wszelkie spory mogące wyniknąć z zawartych w przyszłości umów, a które nie zostały rozstrzygnięte na drodze polubownej, pod jurysdykcję sądu miejscowo właściwego dla miejsca siedziby spółki Lech-Drób.

Dział zakupu surowca

Wysoka klasa produktów sygnowanych marką LECH-DRÓB zależy nie tylko od naszych specjalistycznych linii technologicznych czy innowacyjnego procesu produkcji, ale przede wszystkim od jakości surowca.

Dział handlu

Dział handlu firmy LECH-DRÓB zajmuje się bezpośrednią obsługą odbiorców produktów rynków lokalnych i zagranicznych oferując im przede wszystkim drobiowe tuszki oraz poszczególne elementy pochodzące z rozbioru kury rosołowej, kury mięsnej oraz kurczaka.

Dział transportu i logistyki

Rozbudowany, zróżnicowany i specjalistyczny tabor samochodowy z pojazdami o ładowności od 2t do 24t – pozwala precyzyjnie dopasować transport do każdej wielkości zamówienia. Dużym logistycznym udogodnieniem jest bliskość nowoczesnego portu w Gdańsku, za pośrednictwem którego LECH-DRÓB realizuje zamówienia eksportowe głównie dla odbiorców spoza Unii Europejskiej.

Oferujemy zarówno całe tuszki, jak i poszczególne elementy

Zakład Drobiarski LECH-DRÓB oferuje całe tuszki oraz poszczególne elementy z rozbioru kury rosołowej, mięsnej i kurczaka – świeże, jak i mrożone (nowoczesna mroźnia szokowa). Wieloletnie doświadczenie, nowoczesne technologie, sprawna kadra specjalistów i solidni dostawcy surowca są gwarancją najwyższej jakości produktów sygnowanych marką LECH-DRÓB.

Siedziba

ul. Tartaczna 20B, 14-230 Zalewo
Doradca klienta tel: +48 89 642 50 00
Email: sekretariat@lechdrob.pl
NIP: 744-160-85-56
KRS: 0000053920

Niniejsza strona ma charakter poglądowy, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
Zamieszczone na stronie materiały graficzne, w tym wizualizacje, mają charakter wyłącznie poglądowy, a przedstawione w nich modele budynków oraz zagospodarowania terenu mogą podlegać zmianom na etapie realizacji.

© 2022 LECH-DRÓB. Wszelkie prawa zastrzeżone
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję

tel: +48 89 642 50 00
Email: sekretariat@lechdrob.pl