OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

I. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, co pozwoli Państwu i nam wywiązać się z obowiązku informacyjnego nałożonego w tym rozporządzeniu.

 

Informujemy, iż w związku z możliwym pozyskaniem Państwa danych osobowych, uzyskamy status administratora tych danych (zwany dalej ADO). W szczególności będą to dane:

 • Państwa,
 • Państwa pracowników,
 • Państwa Klientów,
 • Innych osób fizycznych, z którymi Państwo współpracujecie w ramach różnych aktywności podjętych przez Państwa oraz ADO.

 

Cele przetwarzania danych osobowych to:

 • wypełnienie obowiązków prawnych spoczywających na ADO,
 • współpraca między ADO, a interesariuszami powierzającymi swoje dane osobowe do przetwarzania,
 • wypełnienie postanowień umownych,
 • promocja ADO z zastosowaniem narzędzi marketingowych.

 

Dane jakie będziemy przetwarzać to w szczególności:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • nazwa stanowiska pracy,
 • adres pracodawcy,
 • nr telefonu służbowego.

 

Możemy przetwarzać także inne dane osobowe przekazane nam na podstawie decyzji osób, które dostarczyły takie dane
na własną odpowiedzialność. Mogą to być np. dane osobowe dostarczone poprzez e-mail, formularz kontaktowy, sms, komunikator czy też w inny sposób, bez zamawiania tych danych przez ADO.

 

Zakres powyższych danych może zostać zmieniony, co może zostać wyartykułowane poprzez:

 • upoważnienie do przetwarzania,
 • umowę powierzenia przetwarzania,
 • zastrzeżenia ograniczające przetwarzanie wyrażone w formie pisemnej.

 

Informacja o zmniejszeniu liczby kategorii danych powinna zostać dostarczona w sposób umożliwiający ADO spełnienie Państwa żądania.

Jednoczenie Pragniemy Państwu zagwarantować poszanowanie zachowania prywatności oraz zasad bezpieczeństwa uzyskanych danych osobowych, które przybierają postać zapisów elektronicznych bądź dokumentów papierowych.

 

Informujemy, iż uzyskaliśmy zgodność z wymaganiami RODO, w związku z czym nadzorujemy procesy i rozwiązania organizacyjne, które zapewnią Państwu korzystanie z pełni praw zagwarantowanych w RODO.

Informujemy, iż naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Dariusz Klimowski, nr tel. 552394874, e-mail: IOD@fioi.org.

 

II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem danych osobowych (ADO) przetwarzanych w ramach nawiązanych relacji jest Zakład Drobiarski Lech-Drób sp. z o.o. siedzibą pod adresem ul. Tartaczna 20B, 14-230 Zalewo, e-mail: sekretariat@lechdrob.pl

 

III. PRZETWARZANIE DANYCH

 

Dane osobowe przetwarzane przez nas w związku z realizacją przedmiotu działalności ADO, pozyskiwane są z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i uwzględniają:

 • uzyskanie zgody zainteresowanych osób fizycznych lub zgody ADO do powierzenia lub udostępnienia danych osobowych (jeśli dotyczy),
 • zapewnienie zgodności prawnej przetwarzania,
 • cele i czynności przetwarzania.

 

Osobom dostarczającym nam swoje dane osobowe gwarantujemy, iż nie będziemy w jakikolwiek sposób wykorzystywać tych danych do profilowania czy też działań niezgodnych z ww. celami przetwarzania, zarejestrowanymi jako cele uzasadnione prawnie.

Państwa dane przechowywane będą przez okres 3 lat, po tym czasie będą archiwizowane przez 2 lata, a następnie zostaną trwale usunięte, chyba że umowa, przesłanki merytoryczne (np. okresy przedawnień) lub przepisy prawa określają inne okresy przetwarzania.

 

IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

 

Państwa dane przetwarzane są zgodnie z RODO oraz powszechnymi i szczególnymi przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej i nie są przekazywane poza Unię Europejską.

 

V. PAŃSTWA PRAWA W STOSUNKU DO PRZEKAZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 

Mając na względzie powyższe informujemy, iż przysługuje Państwu, w stosunku do przetwarzanych przez nas danych osobowych prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia lub rozszerzenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Jednocześnie informujemy, iż w każdym z ww. przypadków Państwa prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z aktami prawnymi Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej bądź innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej – odpowiednio do operacji przetwarzania danych.

 

VI. WYKONANIE PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

 

Prawa osób fizycznych, o których mowa powyżej mogą być egzekwowane poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej ADO oraz poprzez pocztę e-mail na adres: sekretariat@lechdrob.pl

Dopuszcza się możliwość egzekwowania praw osób, których dane dotyczą poprzez inne czynności, z zastrzeżeniem koniczności wykazania rozliczalności podjętych działań (należy dostarczyć dowód, że czynność w ramach prawa osób, których dane dotyczą została przeprowadzona).

 

VII. ODBIORCY DANYCH

 

Odbiorcami Państwa danych mogą być wyłącznie pracownicy i współpracownicy ADO, Organizacje uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, które zapewniają akceptowalny poziom ryzyka przy przetwarzaniu i spełniają standardy określone w art. 28 i 32 RODO.

ADO gwarantuje zaangażowanie adekwatnych środków fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, modyfikacją, kradzieżą, nieuprawnionym ujawnieniem, nieuprawnionym wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ADO wdrożył i respektuje procedury postępowania z naruszeniami danych osobowych, włącznie z koniecznością powiadamiania o takich naruszeniach Urzędu Ochrony Danych Osobowych w czasie 72 godzin od czasu uzyskania informacji o takim naruszeniu.

 

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Witryna wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez Klienta lub inną osobę fizyczną.

Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik serwisu, Klient, korzysta ze stron internetowych serwisu i umożliwiają:
• tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu,
• personalizacji przekazów marketingowych,
• zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu.

W serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięcia okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik/Klient korzysta z serwisu internetowego na określony czas.

Użytkownik serwisu, Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.

 

Dział zakupu surowca

Wysoka klasa produktów sygnowanych marką LECH-DRÓB zależy nie tylko od naszych specjalistycznych linii technologicznych czy innowacyjnego procesu produkcji, ale przede wszystkim od jakości surowca.

Dział handlu

Dział handlu firmy LECH-DRÓB zajmuje się bezpośrednią obsługą odbiorców produktów rynków lokalnych i zagranicznych oferując im przede wszystkim drobiowe tuszki oraz poszczególne elementy pochodzące z rozbioru kury rosołowej, kury mięsnej oraz kurczaka.

Dział transportu i logistyki

Rozbudowany, zróżnicowany i specjalistyczny tabor samochodowy z pojazdami o ładowności od 2t do 24t – pozwala precyzyjnie dopasować transport do każdej wielkości zamówienia. Dużym logistycznym udogodnieniem jest bliskość nowoczesnego portu w Gdańsku, za pośrednictwem którego LECH-DRÓB realizuje zamówienia eksportowe głównie dla odbiorców spoza Unii Europejskiej.

Oferujemy zarówno całe tuszki, jak i poszczególne elementy

Zakład Drobiarski LECH-DRÓB oferuje całe tuszki oraz poszczególne elementy z rozbioru kury rosołowej, mięsnej i kurczaka – świeże, jak i mrożone (nowoczesna mroźnia szokowa). Wieloletnie doświadczenie, nowoczesne technologie, sprawna kadra specjalistów i solidni dostawcy surowca są gwarancją najwyższej jakości produktów sygnowanych marką LECH-DRÓB.

Siedziba

ul. Tartaczna 20B, 14-230 Zalewo
Doradca klienta tel: +48 89 642 50 00
Email: sekretariat@lechdrob.pl
NIP: 744-160-85-56
KRS: 0000053920

Niniejsza strona ma charakter poglądowy, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
Zamieszczone na stronie materiały graficzne, w tym wizualizacje, mają charakter wyłącznie poglądowy, a przedstawione w nich modele budynków oraz zagospodarowania terenu mogą podlegać zmianom na etapie realizacji.

© 2022 LECH-DRÓB. Wszelkie prawa zastrzeżone
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję

tel: +48 89 642 50 00
Email: sekretariat@lechdrob.pl